Cookieverklaring

Home | Algemene voorwaarden

Algemeen deel

Artikel 1 Definities
 • Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van www.wajongtalenten.nl
 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van www.wajongtalenten.nl

 

Artikel 2 Algemeen
 1. Door het gebruik van www.wajongtalenten.nl gaat de gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het privacyreglement. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Zwolle worden voorgelegd.

 

Artikel 3 Doel en kosten
 1. www.wajongtalenten.nl bestaat uit onder andere een cv- en vacaturebank alsmede een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over (het functioneren van) de arbeidsmarkt.
 2. Het gebruik van www.wajongtalenten.nl is gratis.

 

Artikel 4 Links naar derdensites
 • Op www.wajongtalenten.nl zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wajong Talenten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

 

Artikel 5 Gebruik van www.wajongtalenten.nl
 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het is voor een gebruiker niet toegestaan www.wajongtalenten.nl of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.
 3. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die Wajong Talenten en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan het hinderen van andere gebruikers in het gebruik van www.wajongtalenten.nl c.q. het hinderen van de werking van www.wajongtalenten.nl.

 

Artikel 6 Privacy
 1. Gebruiker is zich ervan bewust dat www.wajongtalenten.nl persoonlijke gegevens van andere gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.
 2. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen uit De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacyreglement
 3. Wajong Talenten mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via www.wajongtalenten.nl aanbiedt. Wajong Talenten zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan gebruikers.

 

Artikel 7 Uitsluiting
 1. Wajong Talenten gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van de gebruiker, indien er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van www.wajongtalenten.nl of de via www.wajongtalenten.nl aangeboden faciliteiten.
 2. Indien daarvoor aanleiding is, zal Wajong Talenten ook de internetserviceprovider van de gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van de gebruiker.

 

Artikel 8 Onderhoud/Storingen
 1. Wajong Talenten spant zich in om gebruikers ononderbroken toegang tot www.wajongtalenten.nl te verschaffen.
 2. Wajong Talenten kan (onderdelen van) www.wajongtalenten.nl echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Wajong Talenten zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom
 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.wajongtalenten.nl waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Wajong Talenten geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij het Wajong Talenten, tenzij anders is aangegeven.
 2. Het is voor gebruikers niet toegestaan (delen van) teksten en hyperlinks van www.wajongtalenten.nl te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij de gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van Wajong Talenten heeft verkregen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
 1. Het gebruik van www.wajongtalenten.nl door een gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. Wajong Talenten is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van www.wajongtalenten.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Wajong Talenten of zijn medewerkers.
 2. Wajong Talenten is niet verantwoordelijk voor virussen in een door een gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 3. De informatie op www.wajongtalenten.nl kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Wajong Talenten raadt gebruikers aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

 

Artikel 11 Klachten
 1. Een klacht kunt u indienen bij functionaris gegevensverwerking van Wajong Talenten. Deze rol wordt vervuld door Linda Vis. Wajong Talenten is bereikbaar via telefoonnummer 038-4538600, via www.wajongtalenten.nl door een digitaal contactformulier in te vullen, of u kunt een brief sturen naar: Wajong Talenten, Tasveld 10-6 8271RW IJsselmuiden. Vacatures en cv’s

 

Artikel 12 Aanmelden vacatures en bestaande accounts werkgevers

Een werkgever kan via het formulier ‘’vacaturemelding’’ een vacature melden. Een medewerker van Wajong Talenten zal zo snel mogelijk contact opnemen en afspraken maken over de verdere afhandeling. Persoonlijke gegevens van de werkgever worden vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen zoals genoemd in de AVG.

Bestaande account werkgevers

Een gebruiker heeft alleen toegang tot de cv’s op www.wajongtalenten.nl indien hij een werkgever is en zich als werkgever heeft aangemeld op www.wajongtalenten.nl. Alleen die medewerkers van de werkgever die een dienstverband hebben bij de werkgever, kunnen zich registreren. Dit betekent dat indien het dienstverband bij de werkgever geëindigd is, de toegang voor die medewerker van de werkgever niet langer gerechtigd is. Toegang tot de persoonsgegevens van de (openbare) cv’s is voorbehouden aan een werkgever of een van zijn medewerkers die het aanmeldproces goed heeft doorlopen. Op dit moment is het niet meer mogelijk om een account aan te maken als werkgever. Zoals hierboven beschreven kunnen werkgevers wel vacatures aanmelden. Medewerkers van Wajong Talenten verzorgen dan de weving – en selectieproces.

 

Artikel 13 Gebruik
 1. Gebruiker zal de cv- en vacaturebank van www.wajongtalenten.nl en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het plaatsen van cv’s respectievelijk vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere gebruikers uitsluitend gericht op vervulling van uw actieve vacature.
 2. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die Wajong Talenten en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:
 • Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.
 • Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van vacatures van gebruiker of het doen van sollicitaties.
 • Het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van vacatures en/of gegevens van andere gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
 • Het doen van reclame-uitingen.
 • Het doen van politieke uitlatingen.
 • Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
 • Het handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift.

3. Door het plaatsen van een vacature of een cv op de cv- en vacaturebank van www.wajongtalenten.nl wordt er door medewerkers van Wajong Talenten niet automatisch actief voor u bemiddeld. De vacature of het cv kan worden gevonden door andere gebruikers op www.wajongtalenten.nl en er kan automatisch door het systeem worden gematcht.

 

Artikel 14 Vacatures

1. Een vacature, inclusief de in de vacature genoemde eisen, maar ook de selectie door werkgever van kandidaten voor de vacature, mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

2. Vacatures moeten zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Wenst de gebruiker een vacature in een buitenlandse taal op te stellen ten behoeve van werving in de landen waarmee het vrije verkeer van werknemers van kracht is, dan kan de gebruiker de vacature voor Europese dienstverlening aanmelden bij het Werkgeversservicepunt in de regio.

3. Werkgever draagt er zorg voor dat de vacature, alsmede de daarover door werkgever verstrekte informatie, juist, volledig en niet misleidend is. In ieder geval zal in de vacature de volgende informatie worden opgenomen:

 • Functiebenaming
 • Aard van de werkzaamheden
 • Urenomvang
 • Aard van het dienstverband
 • Ingangsdatum vacature
 • Contactpersoon en telefoonnummer

4. Werkgever draagt er zorg voor dat de vacature actueel is en blijft. Bij het vervullen van de vacature of het niet meer beschikbaar stellen ervan, zal werkgever de vacature zo spoedig mogelijk van www.wajongtalenten.nl verwijderen, of laten verwijderen door een medewerker van Wajong Talenten

5. Elke afzonderlijke vacature mag maar eenmaal worden geplaatst.

6. Werkgever mag aan het reageren op een vacature geen kosten voor de sollicitant verbinden.

 

Artikel 15 Cv’s

1. Cv’s moeten zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

2. Gebruiker draagt er zorg voor dat de in zijn cv verstrekte informatie juist en niet misleidend is.

3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn cv alsmede voor het actueel houden ervan.

 

Artikel 16 Verwijderen en weigeren vacature

1. Wajong Talenten verwijdert dan wel weigert een vacature indien:

 • de (tekst van de) vacature in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
 • naar het oordeel van Wajong Talenten de vervulling van de vacature de positie van de werkzoekende kan schaden.

2. Wajong Talenten verwijdert de vacature aan het einde van de aan de vacature gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende gebruiker voor het einde van die termijn een verzoek heeft gedaan tot verlenging van de looptijd.

3. De registratie van een vacature kan op verzoek van gebruiker op inactief worden gezet.

Vervolgens wordt de vacature door Wajong Talenten verwijderd, tegen een door gebruiker aan te geven datum. Bij gebreke van een duidelijk kenbare datum geldt als datum beëindiging de datum waarop het verzoek door Wajong Talenten wordt verwerkt.

 

Artikel 17 Verwijderen en weigeren cv

1. Wajong Talenten verwijdert dan wel weigert een cv indien (de tekst van) het cv in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;

2. Wajong Talenten verwijdert het cv aan het einde van de aan het cv gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn de looptijd voor het cv heeft verlengd.

 

Artikel 18 Verantwoordelijkheid voor de inhoud van cv’s en vacatures

1. Wajong Talenten biedt met de cv- en vacaturebank van www.wajongtalenten.nl aan gebruiker de mogelijkheid om zelfstandig zonder tussenkomst van Wajong Talenten vacatures en cv’s te plaatsen. Voor de inhoud van de cv’s en de vacatures is de betreffende gebruiker zelf aansprakelijk. Wajong Talenten toetst de geplaatste cv’s en vacatures marginaal en zal bij geconstateerde overtredingen van de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden vacatures en cv’s zo mogelijk actie ondernemen. Wajong Talenten is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste cv’s en vacatures, noch voor het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.

2. Wajong Talenten is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de op www.wajongtalenten.nl geplaatste vacatures en cv’s. Eveneens is Wajong Talenten niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens betreffende de gebruikers zelf.

3. Het e-mailverkeer tussen gebruikers onderling vindt plaats voor rekening en risico van de betreffende gebruikers.

4. Een gebruiker die in de cv- en vacaturebank van www.wajongtalenten.nl een vacature of cv opmerkt die in strijd is met de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden vacatures en cv’s, wordt verzocht dit per e-mail te melden aan Wajong Talenten. Privacy

 

Cookies

Wajong Talenten maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden geplaatst door de browser. Met behulp van een cookie kan www.wajongtalenten.nl uw internetadres herkennen.

Partners/Derden Wajong Talenten kan niet garanderen dat partners of derden die op www.wajongtalenten.nl worden genoemd en waar links naartoe zijn opgenomen zich ook aan de privacywetgeving houden. Wajong Talenten is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Contact

Voor al uw vragen over www.wajongtalenten.nl en het privacybeleid van het Wajong Talenten kunt u bellen met 038-4538600 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur).

Klachten Bij klachten over de dienstverlening door het Wajong Talenten, waaronder ook de site wordt aangemerkt kun u kenbaar maken middels het contactformulier op de website www.wajongtalenten.nl